Lab با انحناهای زیبا و نرم طراحی شده است صندلی بسیار مناسبی برای فضاهای پزشکی و یا آزمایشگاهی است.

EC - 107 - 01
CC - 107 - 01