میزهای ساده برای مبلما نهای متنوع ما بهترین انتخاب هستند تا نهایت کارایی را در کنار زیبایی داشته باشیم.
CT - 101 - 01
جدول قیمـت 
قیمت (ریال)
25,615,000
ارتفاع
35cm
وزن
17kg
قطر
80cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس