پایه های فلزی زیبایش که مانند روبان های یک کادوی باز شده هستند به درخشش فضای شما می افزایند .
CT - 101 - 02
جدول قیمـت 
قیمت (ریال)
30,193,000
ارتفاع
45cm
وزن
20.7kg
قطر
80cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس