HAPPY را اگر از روبرو نگاه کنید خواهید دید که با چهره خندان خود در فضای مورد نظرتان شادی و خوشی می پراکند. این صندلی به صورتی طراحی شده است که برای نشستن افراد مختلف با جثه های متفاوت مناسب باشد و می توانید مطمئن باشید که کسی از نشستن روی این صندلی خسته نمی شود. HAPPY هم در فضاهای اداری و هم در فضاهای خانگی به زیبایی هرچه بیشتر فضا کمک می کند.
RC - 111 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش39,022,000
پوشش چرم (کالیته 99)41,311,000
پوشش پارچه (کالیته 93 و 95)45,507,500
عمق
64cm
ارتفاع
74cm
ارتفاع نشیمن
40cm
وزن
16kg
عرض
79cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس