اگــر در جســتجوی یــک صندلی ســاده هســتید کــه در عیــن زیبایــی، کاربردی نیــز باشــد و از ســوی دیگــر بــرای چیدمــان آن در کنــار وســایل خــود دچــار مشکل نشوید simple را انتخــاب کنیــد. Simple بسیار جمع و جور است و در فضاهای کوچکتر کارایی خوبی دارد. طراحــی آن بــه صورتــی اســت کــه بــه ایــن زودی هــا از مــد نمــی افتد و شــکل ظاهــرش تــا مــدت هــا شــما را خســته نخواهــد کرد .
DC - 106 - 01
جدول قیمـت 
رنگ و جنسقیمت (ریال)
بدون پوشش4,350,000
پوشش چرم پالرمو4,482,000
پوشش پارچه میکرولاین4,614,000
پوشش پارچه کتان طرحدار5,022,000
عمق
60cm
ارتفاع
83.5cm
ارتفاع نشیمن
46.5cm
وزن
8.5kg
عرض
58cm

نمایندگی‌ها و مجموعه رنـگ و جنـس